elektromos szikra
(elektromos kisülés, villamos ív, elektromos ív, szikratávolság)

Ha két ellentétes elektromos töltésű vezetőt összekötünk, akkor az elektromos töltések kiegyenlítődnek. Ezt a folyamatot elektromos kisülésnek nevezzük.
Ez kisülés akkor is létrejön, ha a két vezető elég közel kerül egymáshoz; a kisülés ekkor a környező szigetelőn, pl. levegőn át fényjelenség kíséretében történik, elektromos szikra keletkezik.
A két vezető közötti ionizált áramvezető csatornában magas hőmérsékletű villamos ív (elektromos ív) jön létre.
Az elektromos szikra oka, hogy a két egymáshoz közeli vezető két legközelebbi pontján az elektromos töltéssűrűség igen nagy lesz s az elektromos erő a szigetelő ellenállását képes legyőzni. Azon legnagyobb távolság, melyben az elektromos szikra adott körülmények között még átugrik, a szikratávolság.
A szikra annál fényesebb, a kisülést kísérő zörej annál erősebb, minél nagyobb a kiegyenlítődő elektromos töltésmennyiség.
Kisebb távolságnál a szikra egyenes vonalú, nagyobb távolságnál azonban tört vonalú s fa módjára elágazik; utóbbi esetben a szikra nem is ölt fehér szint, hanem vöröset vagy kéket, azon fémek természete szerint, melyek között átugrik, valamint a környező gáz minősége szerint is. Ebből következtetni lehet, hogy a szikra a vezető apró részeinek s a környező gáznak izzásából származik. Minden kisütés alkalmával a vezetőről apró részecskék szakadnak el, melyek a környező gázzal együtt izzásba jönnek.
A szikratávolság arányos a két vezető közötti potenciálkülönbséggel. Mascart tetemes potenciálkülönbségek mellett végzett mérésével kimutatta, ezen törvény csak kis potenciálkülönbségekre érvényes, nagyobb értékeinél a bizonyos szikratávolsághoz tartozó potenciálkülönbség jóval kisebb, mint a törvény megkövetelné.

A szikratávolság függ a környező levegő nyomásától is. Harris vizsgálatai alapján a szikratávolság ugyanazon potenciálkülönbség mellett fordítva arányos a levegő nyomásával. Gordon ezen törvény közelítő voltát is kimutatta. Kísérleteiből kitűnt ugyanis, hogy 760 torr és kb. 180 torr nyomás között a törvény helyes, 180 torr alatt azonban adott szikratávolság létesítésére nagyobb potenciálkülönbség szükséges, mint a törvény szerint. 180 torr nyomás alatt a kisülés alakja is teljesen megváltozik: a cső, melyben a gázkisülés végbemegy, egész hosszában fényessé válik. Ha a nyomás a torrnak csak tört részét teszi ki, a cső belseje igen élénk fényben tündöklik (kép), melynek színe a csőben lévő különböző gázok szerint igen különböző.
Ezt a jelenséget láthatjuk a fényreklámok színes "neon" csöveiben.

Öveges tanár úr szemléletesen foglakozik a szikrák keletkezésével a Fizika blokk Az elektromos szikra és a villám. A fémgőzlámpák című részében.

Felhasznált irodalom