nuklida
(nuklid)

Adott számú protont és neutront tartalmazó atommag a magfizikában.
A protonok számát (alul) és a nukleonszámot/rendszámot (fölül) is meg kell adni.
Például a szén két izotópjának megfelelő nuklidák: 6C12 és 6C14 mindkettőben 6 proton van, de 6, illetve 8 neutront tartalmaznak.

Felhasznált irodalom