Kirchhoff tétele

Az izoterm módon végrehajtott kémiai folyamatok reakcióhőjének változása a hőmérséklet szerint.

Az állandó térfogaton izoterm módon végbemenő folyamatoknál bekövetkező belső energiaváltozás hőkoefficiense egyenlő e rendszer hőkapacitásának állandó térfogaton történő változásával.

ahol
DHq a standard reakcióentalpia
vj a j-edik anyag sztöchiometriai együtthatója
cjp a j-edik anyag állandó nyomáson vett moláris hőkapacitása.

Ha ismert egy kémiai folyamat reakcióhője egy bizonyos hőmérsékleten és ismert a reakcióban részt vevő és keletkező anyagok fajhője, akkor kiszámítható az izoterm és állandó térfogaton végbemenő folyamat reakcióhője tetszőleges hőmérsékleten.

Felhasznált irodalom