atomfizika

Az atomok tulajdonságainak és szerkezetének, az elektromágneses sugárzással és más atomokkal való kölcsönhatásainak vizsgálatával foglalkozó tudomány.
1911-ben Ernest Rutherford brit fizikus az aranyfólián áthatoló alfa-részecskék szóródását azzal magyarázta, hogy az atomoknak van egy kemény központi magjuk, amelynek átmérője kb. 10-15 m, míg a teljes atomé 10-10 m. A Rutherford-féle atommodell szerint a pozitív töltésű központi mag körül negatív töltésű elektronok keringenek, úgy, ahogy a bolygók keringenek a Nap körül.
Az ilyen atomok azonban a klasszikus fizika törvényei alapján nem lennének stabilak, mert a mozgó elektronok elektromágneses sugárzást bocsátanának ki, és energiájukat elveszítve belezuhannának a magba. A modell az észlelt atomszínképet se magyarázná meg.
Ezeket a problémákat Niels Bohr dán fizikus javított atommodellje (1913) oldotta meg, amely szerint a mag körül csak meghatározott pályákon mozoghatnak elektronok. Mivel csak bizonyos pályák lehetségesek, az elektronoknak is csak bizonyos energiájuk lehet.
Ezzel Bohr megalkotta a megengedett különálló ("diszkrét") energiaszintek modelljét. A Bohr-modell szerint egy megengedett pályán levő elektron nem sugároz elektromágneses energiát, ám az egyik pályáról a másikra ugró elektron által kibocsátott, ill. elnyelt sugárzás frekvenciája megfelel a megfigyelt atomszínképben szereplő jól definiált frekvenciáknak.

Noha a Bohr-modellt az atom felépítésének szemléltetésére ma is használják, az atomokról alkotott mai elképzelés a modellnek a kvantummechanikát felhasználó továbbfejlesztése.
Az elektronok hullámtulajdonságokkal rendelkeznek, így a Bohr-pályákat úgy is lehet értelmezni, mint annak feltételét, hogy az elektronpálya sugara az elektron hullámhosszának egész számú többszöröse legyen.
Az atomban levő elektron inkább diszkrét kvantumszámokkal jellemzett töltéseloszlásnak tekinthető, mint kör alakú pályán keringő, pontszerű részecskének. Minden lehetséges kvantumszám-együttes megfelel egy energiaszintnek, de nincs mindegyik lehetséges energiaszint betöltve.
Míg Bohr elmélete a hidrogén színképének csupán részleges értelmezését tette lehetővé, a modern kvantumelmélet lehetővé teszi a színkép finomszerkezetének kiszámítását is.

Az elemek (gerjesztetlen) atomjaiban levő elektronokat jellemző kvantumszámok pontosan meghatározzák az elem periódusos rendszerbeli helyét; az atom elektronszerkezete meghatározza a más atomokkal létesíthető kémiai kötés típusát.
A hidrogénatomok jellemzőit nagy pontossággal kiszámíthatjuk, ám bonyolultabb atomoknál ezek jóslása komoly feladat. Az energiaszintek és más jellemző mennyiségek előrejelzését színképelemzéssel, atomok ütköztetésével lehet ellenőrizni. Különleges atomokat (pl. negatív kalciumiont) is elő lehet állítani, illetve tanulmányozni.
Az atomfizika gyakorlati alkalmazásaként megemlíthetjük a lézert és az atomórát.

Felhasznált irodalom