Üstökösök

Mind az üstökösök, mind a meteorok csak "vendégei" égboltunknak, de látványos megjelenésük nagy feltűnést kelt. Az üstökösök olyan égitestek, amelyek külsejükben lényegesen felülmúlják a saját jelentéktelenségüket. Az üstökösök félelmetes alakjukkal, szabálytalan feltűnésükkel és különös pályájukkal a szabad szemmel megfigyelhető leglátványosabb égitestek.


Főbb témakörök:
osztályozás, szerkezet, élettartam, "üstökösvadászok"
Az emberek ősidők óta figyelemmel kísérik az üstökösöket. A babiloni és a kínai csillagászok feljegyzéseiben több mint négyezer évvel ezelőtt üstökösök leírását is megtalálhatjuk. Az üstökösökre évezredeken át a legtöbben úgy tekintettek, mint katasztrófák, háborúk vagy halálesetek előjelére.

A legtöbb ókori csillagász légköri jelenségnek, a Föld "kipárolgásainak" vélte az üstökösöket. Egészen 1557-ig nem jöttek rá arra, hogy ezek az égitestek a Hold mögött járnak. Abban az évben ugyanis feltűnt egy üstökös, amelyet Tycho Brahe megvizsgált és megállapította, hogy a csillagokhoz viszonyított helyzete Európa minden pontjáról vizsgálva ugyanaz. Az üstökösöket elsőként egy angol csillagász, Edmund Halley tekintette olyan, a Nap körül keringő égitesteknek, amelyek Newton gravitációs törvénye által megszabott pályákon keringenek.


Az üstökösök kisebb, porból és jégből álló égitestek, amelyek legjobban egy "piszkos hógolyóhoz" hasonlíthatók. Ebbe a néhány kilométer (1 km - 100 km) átmérőjű jégrögbe szilikátpor-részecskék és nagyobb kőzetdarabok ágyazódtak be.

Fantáziarajz a Tempel1 üstökösz megközelítő Deep Impact szondáról. A képen jól látható az üstökös laza szerkezete a kiáramló anyagfelhőkkel.

Az üstökösök az égi mechanika törvényei szerint kúpszeleteken keringenek a Nap körül. Az üstököspályákra a bolygók és kisbolygók pályáival szemben jellemző a nagy excentricitás.

Miközben az üstökösök közelednek a perihéliumhoz, az óriásbolygók pályáikat perturbálják. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az üstökösök általában a Naprendszerhez tartoznak, de az elszenvedett perturbációk hatására egy részük elhagyhatja a Naprendszert. Egyébként a Nap közelében elhaladó üstökösöket főként a Jupiter és a Szaturnusz térítheti el eredeti pályájukról, így jönnek létre a hiperbolikus üstökösök. A perturbációk mértékéről képet kaphatunk a Brookes-2 üstökös kapcsán: keringésideje 1896-ban a Jupiter mellett elhaladva a korábbi 29,2 évről 7,07 évre változott.

Amikor az üstökösöket felfedezik, csupán halvány fényfoltok, lényegesen kisebbek mint a telihold. Amint a nagyobb üstökösök megközelítik a Napot, fokozatosan fényes csóvát "eresztenek", amely a ködös középponti testtől óriási távolságokig nyúlhat.

A SOHO Napkutató szonda felvételein gyakran fedeznek fel üstökösöket a nap közelében. A kisebb beszúrt képen a felfedezett üstökös kinagyított képe látható.

A szabad szemmel is fényesnek tűnő üstökös ugyan ritka, évente mégis átlagosan 20 - 30 üstökös felfedezésével lehet számolni. Egyes csillagászok vélekedése szerint a friss üstökösök időről időre a hatalmas úgynevezett Oort-féle felhőből kerülnek a belső Naprendszerbe. A felhő 40 - 50000 CSE-nyire van a Naptól és több száz milliárd potenciális üstököst foglal magába.Üstökösök osztályozása

pályájuk szerint
hosszú periódusú üstökösök:
keringési idejük meghaladja a 200 évet, ez idő legnagyobb részében a bolygópályákon kívül tartózkodnak, pályasíkjaik és a Naprendszer szimmetriasíkja között semmiféle összefüggés nincs, pályájuk excentricitása nagyon-nagyon közel van az 1-hez.
rövid periódusú üstökösök:
keringési idejük 200 évnél kevesebb, pályasíkjaik illeszkednek a Naprendszer szimmetriasíkjához, pályájuk excentricitása 0,2 - 0,7 közé esik.

Az üstökösök legtöbbször csak akkor válnak láthatóvá amikor a Naprendszer belső tartományába jutnak el, tehát legalább a Jupiter pályáján belülre.


Üstökösök szerkezete

Három részből állnak: mag, kóma, csóva

Mag

Amikoraz üstökös még nagy távolságra van a Naptól, egyetlen szilárd testet képez, amelyet magnak nevezünk.

Ilyenkor a mag amely csak a Nap fényét reflektálja még oly halvány, hogy a Földről nézve rendszerint nem látható. A mag tömege igen kicsi, 10e13 - 10e17 kg között van. A mag tömegének maximális értékét olyankor lehetett megbecsülni, amikor az üstökös egy kisebb égitest pl. egy Jupiter-hold mellett haladt el, annak mozgásában semmiféle kimutatható perturbációt nem okozott. A mag átmérője 1 - 100 km között váltakozhat.

Kóma

Amikor a jégmag 3 CSE távolságon belül megközelíti a Napot, a napsugárzás hatására elpárolgó gázokat a kis tömegű mag gravitációs vonzása nem tudja megtartani, így azok folyamatosan kiáramlanak a bolygóközi térbe, de egy részük légkör formájában körülveszi a magot, ez a kóma. A napsugárzás hatására a kómát alkotó gázmolekulák egyszerűbbekké vagy atomokká disszociálnak, eközben gerjesztődnek is. Nemcsak a gázok gerjesztett fényét, hanem a magból kiszabadult részecskék reflexiós fényét is lehet észlelni.

A Borrelly üstökösről a DS1 szonda által készített hamisszínes felvételen jól látszik a kóma szerkezete és az üstököst körülvevő por.

A kómának van tehát porkomponense. A kóma nagysága függ az üstökös gáztartalékaitól és a Naptól való távolságtól. Mérete elérheti az egymillió kilométert. A kóma hidrogénkomponense akár 10-szer akkora is lehet. Egy fényesebb üstökös magja másodpercenként akár 100 tonna anyagot is veszíthet, úgyhogy az üstökös teljes szétoszlása előtt csak néhány ezer napközeli átmenetet élhet túl. A kóma sűrűsége roppant kicsi 10000 -1000000 részecske/cm3.

Csóva

Amikor az üstökös 1,5 - 2 CSE-re megközelítette a Napot a napszél is kifejti hatását a kóma gázaira. A Napból kiáramló, elektromosan töltött részecskék magukkal ragadják a kómából a gázrészecskéket és így jön létre a csóva, amely ezek szerint a Nappal ellentétes irányú. Nem minden üstökösnek van csóvája. Hosszú és erős csóvák akkor képződnek, ha az üstökösnek gazdag gáztartalékai vannak, és a Naptól való távolság kicsinnyé válik. A csóva hossza 100 millió km is lehet.

Az animáción látható ahogyan az üstökös csóvája fokozatosan kialakul, majd újra eltűnik Napkörüli pályán történő keringése során.

A csóva formája sokféle lehet, mégis két alapvető csoportba oszthatjuk őket:
I. típus
: meglehetősen egyenes csóva, amely a Nappal ellentétes irányban, pontosan az üstökös-Nap irányban helyezkedik el. (ioncsóvának vagy gázcsóvának is nevezik) Az ioncsóva sűrűsége még a kómáénál is kisebb.
II. típus
: görbült csóva, esetenként egyidejű kapcsolatban az I. típussal. Színképe folytonos, ami a fénynek mikroszkopikus méretű porszemcséken való szóródására utal. (porcsóvának is nevezik) A kómából a csóvába áramló gázok által kiragadott szilárd porrészecskéket tartalmazó csóva, a porcsóva rendszerint rövidebb mint az ioncsóva, nem mutat annyi részletet sem ugyanakkor gyakran elgörbül. Alakját elsősorban a sugárnyomás határozza meg.
Néha ez a porcsóva elválik az ioncsóvától.

Bár ritkán, de előfordulhatnak ellencsóvák is. Ekkor egy porrétegről van szó, amely az üstököspálya síkjában terül el. Ha a Föld az üstökös pályasíkjának közelében helyezkedik el, akkor ennek a rétegnek éppen az élére látunk, így az egy finom sugár formájában láthatóvá válik. Ferde ránézési szög esetén viszont a réteg felületi fényessége oly kicsiny, hogy már nem tűnik elő.

A Hale-Bopp-üstökös kék színű, egyenes csóvája az ioncsóva, a szétterülő, kissé elhajló, sárgás színű pedig a porcsóva.

A csóvák alakjában a Naprendszerben meglevő, kiterjedt mágneses térnek is szerepe van. Ezzel magyarázhatók a néha dugóhúzószerűen csavarodott üstököscsóvák.


Üstökösök élettartama

Fentebb már említettük, hogy az üstökösök hajlamosak szétesni. Naphoz közeli objektumoknál ez a folyamat elég gyorsan folyhat, a szétdarabolódás szó szerint a csillagászok szeme előtt történhet. (Shoemaker-Levy üstökös)

A keringésenként bekövetkező tömegvesztésről (a Halley-üstökösnél az űrszondák mérései szerint 0,03%) szerzett adatokból adódik az a meglepő felismerés, hogy a feltűnő üstökösök közül sokan még nem lehetnek túl öregek. Ugyanez a tömegveszteség az Encke üstökösnél 0,2%. Az Encke üstökös rendkívül rövid periódusú objektum, és teljes mértékben a Jupiter pályáján belül van. Ennek ellenére az üstökös a gyenge fénye miatt nem mindig látható. Valószínűleg az Encke üstökösből néhány évszázad után nem sok minden marad meg.


"Üstökösvadászok"

Amikor Halley megmutatta, hogy az üstökösöket eredményesen lehet tanulmányozni Newton fizikája segítségével, az üstököskeresés népszerű sport és a gyors hírnév forrása lett mind a csillagászok, mind az amatőrök körében. A lelkes üstököskeresőnek az estéket és a hajnalokat -az eget pásztázva- távcsöve mellett kellett töltenie, ügyelve minden olyan ködfoltra (gondoljunk az üstökös kómájára), amely egy cseppet is határozatlanabb, mint a csillagok vagy amely hasonló az ég többi ködfoltjához. Ha megtalál egy ilyet, azt azonnal be kell jelölnie a térképére és azt a következő éjjel is meg kell néznie, abban a reményben hátha elmozdul. Ha nem mozog akkor ködfolt és ezért az "állandó" megjelöléssel kell ellátni a térképen, hogy a későbbiek során már ne okozzon zavart. Ha viszont mozog, a lehetőségekhez képest több alkalommal is meg kell határozni a koordinátáit. Legalább három pontos megfigyelés birtokában már érdemes a megfigyelést közétenni és a pályát kiszámítani.

Az üstökösök megfigyelése révén gazdagabbá váltak a megfigyelő csillagászoknak a fogyatkozásokra és a bolygómozgásokra vonatkozó ismeretei. A ködök tanulmányozása azonban teljesen alkalomszerű volt, s az 1770 előtti ködfoltokra vonatkozó megfigyelések csupán az üstökös-megfigyelések melléktermékei voltak.

1784-ben Charles Messier és Pierre Mechain egy listát tett közzé. Ez 103 olyan ködfoltot tartalmazott, amelyeket a megelőző három évtizedben fedeztek fel az üstökösvadászok. A lista további kutatások kiindulópontja lett. Ezek a kutatások nyitották meg a Tejútrendszer szerkezetére vonatkozó mélyebb ismereteink sorát, és továbbvezettek az extragalaxisok felé. Nehéz mutatni még egy ilyen szerényen közzétett, de annál nagyobb jelentőségű munkát. Messier és Mechain minden kommentártól tartózkodott, csupán a ködök és halmazok helyeit és ezek rövid leírását adta.

Messier élete nyugodtabb szakaszaiban üstökösvadászattal foglalkozott. XV. Lajos szerint "üstökösnyomozó" volt. Katalógusát 110 elemre kiegészítve ma is használják.

A benne felsorolt objektumok katalógusjele: M pl. M1 azaz a Rák-köd (a képen).

Felhasznált irodalom